< Back to Calender

PPP Loan Forgiveness End of Year Deadline (Đơn Xin Tha Thứ)

Details
Date:

December 3

Time:

03:00 pm - 04:00 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/ppp-loan-forgiveness-end-of-year-deadline-on-xin-tha-thu-tickets-129896535033
Organizer

Tarrant Small Business Development Center

Website: https://www.eventbrite.com/o/tarrant-small-business-development-center-1990507697
Biết những điều cơ bản của Đơn xin tha thứ PPP, thời hạn, tài liệu và quy tắc hỗ trợ để tránh cắt giảm và tối đa hóa sự tha bổng của bạn.

Hội thảo trực tuyến này sẽ thảo luận về Ứng dụng Tha thứ PPP phù hợp với doanh nghiệp của bạn và tài liệu hỗ trợ thích hợp của chúng. Hội thảo trực tuyến này cũng sẽ đánh giá ảnh hưởng của khung thời gian và FTE hoặc giảm lương trong số tiền được tha thứ.

Các chủ đề được đề cập:

• Khung thời gian và khoảng thời gian xác định

• Yêu cầu, giới hạn và cắt giảm có thể

• Mẫu đơn 3508, 3508EZ, 3508S và các tài liệu hỗ trợ