< Back to Calender

PPP và EIDL Tóm Tắt Cuối Năm

Details
Date:

December 8

Time:

03:00 pm - 04:00 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.com/e/ppp-va-eidl-tom-tat-cuoi-nam-tickets-129910871915
Organizer

Tarrant Small Business Development Center

Website: https://www.eventbrite.com/o/tarrant-small-business-development-center-1990507697
Tổng quan về các quy trình tha thứ và EIDL và xem xét lại PPP và thời hạn cuối năm.

Hội thảo trực tuyến này sẽ trình bày tổng quan về quá trình Tha thứ PPP thông qua việc xác định 8 điểm quan trọng. Một bản tóm tắt các yêu cầu ứng dụng EIDL và quá trình xem xét lại sẽ được trình bày để hỗ trợ trong các quy trình đó. Tầm quan trọng của hạn chót ngày 31 tháng 12 năm 2020 cho mỗi chương trình.

Các chủ đề được đề cập:

• Khung thời gian, thời hạn và thời hạn được xác định của các chương trình PPP Forgiveness và EIDL

• Yêu cầu, giới hạn, đủ điều kiện và có thể cắt giảm

• Biểu mẫu cho mỗi chương trình và tài liệu hỗ trợ